Školní řád

 

 

 

 

 ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

 ŠKOLNÍ ŘÁD

 Obecná ustanovení

 

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků školy, zákonných zástupců žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků, obsahuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

 

Školní řád upravuje práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců a pracovníků školy v souladu s těmito předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

 

Vyhláška MŠMT č. 48/2004 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky

Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Úmluva o právech dítěte

„Prima škola“ - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

 

  1. Práva žáků a jejich zákonných zástupců

 

  1. a) Žáci mají právo

- na počátku školního roku být seznámeni s předpisy a vyhláškami, které se týkají resortu školství, s vnitřními předpisy školy a k provozu školy

- na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání

- na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání (Školský zákon č. 561/2004 Sb.)

- žáci s SVP a žáci mimořádně nadaní mají právo na nový způsob podpory vzdělávání

- na vyjádření vlastního názoru, svobodu projevu s ohledem na právo a důstojnost ostatních

- na respektování své osobnosti

- na ochranu před fyzickým a psychickým násilím

- v případě jakéhokoliv problému má možnost se obrátit o pomoc na vedení školy či jiného zaměstnance školy. Každý žák musí být chráněn před činy, jež by mohly podporovat rasovou, náboženskou nebo jakoukoliv jinou formu diskriminace.

- na ochranu osobních údajů

 

  1. b) Zákonní zástupci žáků mají právo

- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání

- volit a být voleni do školské rady

- vyjadřovat se k rozhodnutím, která se týkají podstatných záležitostí vzdělávání svých dětí;       lhůta k vyjádření k připomínkám (stížnostem) ze strany zákonných zástupců je 30 dní 

- požádat o uvolnění svého dítěte z výuky podle pravidel školního řádu

- požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka

- na návštěvu školy

- pro žáky s SVP a žáky mimořádně nadané žádat vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají vzdělávacím potřebám a možnostem těchto žáků

 

Povinnosti žáků, zákonných zástupců

 

  1. a) Povinnosti žáka

- dochází řádně do školy, při distanční výuce plní úkoly a zúčastňuje se online výuky,

osvojuje si znalosti a vědomosti stanovené učebními dokumenty, respektuje požadavky vyučujících a ostatních zaměstnanců školy, řídí se pokyny a předpisy školy k ochraně zdraví a bezpečnosti

- dochází do školy včas a zúčastňuje se výuky podle denního rozvrhu

(v případě absence, která v daném předmětu dosahuje 30%, vyučující rozhodne, bude-li žák klasifikován v řádném termínu). V případě nepřítomnosti ve vyučování je povinností žáka si učivo doplnit.

- plní pokyny vyučujícího a to i ohledně domácí přípravy a písemných domácích úkolů. Respektuje nařízení vyučujících a ostatních zaměstnanců školy. Chová se k nim slušně a zdvořile, všechny osoby, s nimiž se ve škole setká, pozdraví. Zvláště hrubé opakované slovní a fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním spolužákům se považují za zvláště závažné zavinění a porušení jeho povinností.

- má ve třídě své určené místo, svévolně nemění místo a zodpovídá za jeho čistotu

- šetří školní zařízení, pomůcky, učebnice, které jsou mu zapůjčeny (poškození a ztrátu neprodleně hlásí učiteli).

- na začátku vyučovací hodiny je na svém místě a má připraveny všechny pomůcky potřebné k vyučování

- nosí na vyučování žákovskou knížku (žák 3. – 5. ročníku). Pravidelně ji předkládá ke kontrole zákonným zástupcům.

- během vyučovacích hodin nevyrušuje ostatní hlukem a jiným nevhodným chováním

- vstup do tělocvičny a odborných učeben je povolen pouze za přítomnosti pedagogického pracovníka

- každý žák zodpovídá za pořádek ve škole a ve třídě, na závady upozorní třídního učitele

- v hodině není žákům dovoleno opustit učebnu a v době školního vyučování budovu bez souhlasu vyučujícího

- nedostaví-li se vyučující do vyučování, jeho nepřítomnost žákovská služba ohlásí do 10 minut po zvonění zástupci ředitelky školy či ředitelce.

- žák, který nemá vyučování, se bez souhlasu učitele nezdržuje v prostorách školy

- dbá všech pravidel hygieny a bezpečnosti

- chrání zdraví své i svých spolužáků. Není dovoleno nosit do školy předměty, které by mohly ohrozit zdraví (nože, ostré předměty, boxery atd.). Není dovoleno nosit a ve škole užívat návykové látky, jedy a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují. Není dovoleno nosit ani cenné předměty. Za jejich ztrátu škola neodpovídá.

- z důvodu ochrany školní počítačové sítě je zakázáno bez svolení učitele používat flash paměti a paměťové karty.

- o přestávkách se po chodbách pohybuje ukázněně a dbá pokynů dozírajících učitelů. Není dovoleno otevírat okna a manipulovat se zastíněním.

- před vyučováním odkládá do šatní skříňky boty a svrchní ošacení (i pokrývku hlavy). Závady na šatní skříňce hlásí třídnímu učiteli. Přezouvá se do přezůvek, není dovoleno používat obuv pro sport.

- do školní jídelny odchází za doprovodu dozírajícího učitele. V jídelně se chová ukázněně, dodržuje hygienická a společenská pravidla, dbá pokynů dozoru, respektuje řád školní jídelny.

- v odborných učebnách se řídí provozními řády těchto učeben

- po dobu pobytu žáka ve škole je zakázáno používání mobilních telefonů (telefon je vypnutý a uschovaný). Za ztrátu škola neodpovídá. V případě vyučování mimo svou třídu je žák povinen si zajistit úschovu (např. vyučující TV, třídní učitel). Je zakázáno svévolné pořizování fotografií a audiovizuálních záznamů (žáků a učitelů). Žák nikdy nebude druhé kyberšikanovat. Podrobnější pravidla jsou v Řádu počítačové učebny.

Z bezpečnostních důvodů je zakázáno nabíjení mobilních telefonů a využívání školní elektrické sítě.

- na akcích organizovaných školou se řídí pokyny osoby pověřené dozorem a na těchto akcích respektuje pravidla školního řádu

- žákům do 15 let se nedoporučuje návštěva večerních klubů, podniků a diskoték

- po skončení nepřítomnosti žák neprodleně předloží třídnímu učiteli omluvu v žákovské knížce podepsanou zákonným zástupcem (3. – 5. ročník). Pokud nebude omluva předložena do 3 kalendářních dnů po návratu žáka do školy, bude nepřítomnost považována za neomluvenou.

- váží si lidské důstojnosti, pěstuje partnerské vztahy mezi spolužáky a učiteli. Jakýkoliv náznak šikanování hlásí ihned učiteli.

- plnění povinností platí i v případě povinné distanční výuky

 

  1. b) Povinnosti zákonného zástupce

- seznámit se s tímto školním řádem

- zajistit, aby žák řádně docházel do školy, při distanční výuce plnil úkoly a zúčastňoval se online výuky . V případě nepřítomnosti žáka dohlédnout na doplnění učiva.

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

- oznamovat škole údaje pro školní matriku (§28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka. (změny těchto údajů oznámit neprodleně)

 - dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti - písemně do žákovské knížky (3. – 5. ročník), do elektronické žákovské knížky (2. stupeň);§50školský zákon 561/2004 Sb. 

- při delší předem známé absenci s předstihem požádat písemně o uvolnění (na 2 dny třídního učitele, při absenci delší ředitelku školy)

- při dlouhodobé absenci žáka spolupracovat s třídním učitelem. Třídní učitel po dohodě s ostatními vyučujícími a vedením školy stanoví termíny pro přezkoušení žáka.

- na vyzvání vedení školy či učitele se dostavit osobně do školy a projednat záležitost týkající se žáka

- u žáka s SVP úzce spolupracovat s vyučujícími a výchovným poradcem

- pravidelně kontrolovat žákovskou knížku

- v případě uvolnění žáka z výuky na žádost zákonného zástupce je tento povinen vyzvednout v školském zařízení žáka osobně nebo v elektronické žádosti o uvolnění uvést větu: přebírám za žáka odpovědnost.

- uhradit škole škodu při úmyslném poškození zařízení školy či učebních pomůcek

- sledovat webové stránky školy

 

  1. Provoz a vnitřní režim školy

 

Školní budova se otevírá v 6.45 hodin, uzavírá v 17.00 hodin.

Školní vyučování začíná v 8.15 hodin. Dojíždějící žáci se před vyučováním shromažďují ve školním klubu. Do tříd je žákům umožněn vstup od 8.00 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek-jsou stanoveny v souladu s hygienickými předpisy takto:

(změna časového posunu přestávek byla schválena školskou radou dne 11.10.2012)

1. hod.

8.15-9.00

5. hod.

11.55-12.40

2. hod.

9.10-9.55

6. hod.

12.50-13.35

3. hod.

10.10-10.55

7. hod.

13.40-14.25

4. hod.

11.05-11.50

8. hod.

14.30-15.15

 

V době přestávky mezi dopolední a odpolední výukou se žáci mohou pohybovat v určených prostorách a za stanoveného dozoru učitele. V době mimo vyučování se žáci v budově školy nezdržují.

Dozor nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově.

Po příchodu do školy se žáci přezouvají a odkládají svrchní ošacení v šatnách.

Rozvrh suplování a dozorů je vyvěšen na centrální nástěnce v 1. patře školní budovy. Suplování na každý den je aktualizováno a vyvěšováno na internetových stránkách školy.

Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků. Vytváří podmínky pro zdravý vývoj žáka. Eliminuje vznik sociálně patologických jevů.

Přítomnost zákonných zástupců a dalších osob v budově školy musí být vždy ohlášena nebo předem domluvena. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do budovy vstoupit bez ochrany dýchacích cest.

Při vstupu do budovy si návštěvy nazují na obuv návleky.

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

Za pobyt žáka ve školní družině a školním klubu platí zákonní zástupci žáka poplatek (stanovený ve vnitřním řádu ŠD a ŠK). O snížení nebo prominutí poplatku rozhoduje ředitelka školy.

Na akcích organizovaných školou mimo školní budovu se žáci řídí pokyny osoby pověřené dozorem. Za dodržování předpisů BOZP odpovídá osoba pověřená dozorem nebo vedoucí akce, kterého určuje ředitelka školy. Žák na mimoškolních akcích dodržuje pravidla školního řádu.

 

  

III.  Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

Žáci jsou poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Poučení provádí třídní učitel na začátku školního roku a před školními prázdninami. Poučení rovněž provádí vyučující v odborných učebnách a vyučující tělesné výchovy, a to zpravidla na v první hodině po zahájení školního roku. Zápis o poučení je uveden v třídní knize. Pokud je žák nepřítomen, je dodatečně poučen po nástupu do školy.

Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu.

Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.

Žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou.

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou, žáci ihned ohlásí vyučujícímu nebo pedagogickému dozoru.

Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele.

Zaměstnanci školy neprodleně oznámí údaje související s úrazy žáků a poskytnou první pomoc.

Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během provozu školského zařízení povinni zohlednit základní potřeby žáků a vytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí, předcházet vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Všichni pracovníci dodržují protipožární předpisy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Sledují zdravotní stav žáků a v případě jejich náhlého onemocnění informují zákonné zástupce. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření jen v doprovodu zákonného zástupce nebo osoby pověřené.

Pracovník školy v případě úrazu poskytne žákovi první pomoc, zajistí lékařské ošetření a informuje zákonného zástupce. Úraz ihned hlásí vedení školy a neprodleně vyplní záznam do knihy úrazů.

Zaměstnanci školy nesmí žáky v době stanovené rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu.

Ve školních prostorách i na všech školních akcích mimo školu platí přísný zákaz přinášet, propagovat, nabízet či užívat tabákové výrobky, alkohol, omamné a psychotropní látky i ostatní látky nepříznivě ovlivňující psychiku člověka a předměty ohrožující zdraví (nože, ostré předměty, boxery atd.).

V případě, že se škola dozví o požívání OPL žákem nebo přechovávání a distribuci takové látky žákem, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka, oddělení sociálně právní ochrany dětí MÚ Havlíčkův Brod.

Za porušení zákazu užívání a manipulace s návykovou látkou bude žákovi udělena sankce podle závažnosti porušení tohoto zákazu.

Žák si váží lidské důstojnosti, pěstuje partnerské vztahy mezi spolužáky a učiteli. Jakýkoliv náznak šikanování hlásí ihned učiteli.

Při vážném či opakovaném porušování školního řádu (např. neomluvená absence, hrubé fyzické, slovní či psychické napadání spolužáků nebo zaměstnanců školy, používání OPL…) je škola povinna informovat příslušné orgány péče o dítě, případně PČR.

                                                            

IV.Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků

 

Žák šetří školní zařízení, pomůcky, učebnice, které jsou mu zapůjčeny. Závady na školním majetku, poškození nebo ztrátu věci neprodleně hlásí třídnímu učiteli. V případě úmyslného poškození zařízení školy nebo školních pomůcek zákonný zástupce žáka škodu nahradí.

V počítačové učebně žák zkontroluje své pracoviště a závady ihned vyučujícímu ohlásí.

Žák šetří venkovní mobiliář školního areálu a dodržuje předpisy, které se týkají provozu školního sportoviště.

Žákovi není dovoleno manipulovat s okny a zastíněním.

  

Závěrečná ustanovení

 

Školní řád je vyvěšen ve sborovně školy, v každé třídě, na webových stránkách školy.

Žáci byli seznámeni se školním řádem druhý den školního roku o třídnických hodinách –

  1. 9. 2023.

Součástí školního řádu je směrnice Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Školní řád nabývá účinnosti dne  1.9.2023.

   

1.9.2023                                                       PaedDr. Veronika Prchalová

                                                                              Ředitelka školy   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.