Žáci 9. ročníků, kteří mají zájem o docházku do školy, se přihlásí třídnímu učiteli do 7. 5. 2020 nejpozději do 10.00 hodin.

Výukové materiály na virové prázdniny: Základní informace/Výukové materiály

Žáci 1. stupně se přihlásí třídnímu učiteli nejpozději do 18. 5. 2020.

V den nástupu do školy nutno odevzdat čestné prohlášení zákonného zástupce, který svým podpisem potvrdí, že se seznámil i s dodatkem ke školnímu řádu.

Výukové materiály na virové prázdniny: Základní informace/Výukové materiály

Základní informace o škole

Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 je součástí výchovně vzdělávací soustavy, k 1.9.1996 byla zařazena do sítě škol pod IZO 102 006 431. Od 1.7.2001 přešla do právní subjektivity.
Poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Dále poskytuje mravní, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu.
Velký význam přikládá výchově ke zdravému životnímu stylu a prevenci problémů působených návykovými látkami. Připravuje žáky na praktický život a další studium.
Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 má 9 ročníků – 1.stupeň tvořený 1.-5.ročníkem, druhý stupeň tvořený 6.-9.ročníkem, školní družinu a školní klub,školní jídelnu a technicko-ekonomický úsek.