Zápis dětí do 1. třídy

Přečtěte si: Dopis paní ředitelky

Informace pro rodiče k zápisu dětí do tříd 1. ročníků ZŠ pro školní rok 2020/2021:

S ohledem na  mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 proběhnou zápisy k povinné školní docházce v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

Zápis se uskuteční od pátku 3.4 2020 do pátku 24.4 2020 do 17,00 hodin, a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Podání žádostí o přijetí k povinné školní docházce, případně podání žádostí o odklad školní docházky, bude probíhat rovněž bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Zápis do ZŠ je povinný pro všechny děti, které do konce srpna 2020 dovrší věku šesti let. Zápisu se dále mohou účastnit také duševně a tělesně vyspělé děti, které dosáhnou šesti let v období od září 2020 do června 2021. Podmínkou přijetí dítěte, které dovrší šesti let v období od září do prosince 2020, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. U dítěte, které dovrší šesti let v období od ledna do června 2021, je pak nutné doložit navíc i doporučující vyjádření odborného lékaře. Podle školského zákona mají ředitelé povinnost přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu v jejich příslušném školském obvodu. Školské obvody spádové školy jsou vymezeny obecně závaznou vyhláškou města č. 5/2019 – vyhláška je uvedena zdeRodiče však mají právo vybrat si pro své dítě jinou („nespádovou“) školu, z kapacitních důvodů však nemusí být dítě přijato.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost zákonného zástupce dítěte musí být doložena nejpozději do 31. 8. 2020 doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 Postup pro podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce či pro podání žádosti o odklad školní docházky:

1. Na webových stránkách školy si stáhnete:

a) žádost o přijetí k povinné školní docházce – odkaz zde, kterou vyplníte a  podepíšete

b) zápisní lístek – odkaz zde, který vyplníte a podepíšete. Pokud mělo Vaše dítě v loňském roce přiznaný odklad PŠD, uveďte prosím na žádost o přijetí, která škola odklad vyřizovala. Pokud chcete, aby Vaše dítě bylo zařazeno do skupiny kamarádů, napište svůj požadavek na zápisní list. Pokud to bude organizačně možné, budeme se snažit vyhovět

2. Budete-li žádat o odklad školní docházky, stáhnete si žádost o odklad – odkaz zde a zápisní lístek – odkaz zde  vyplníte a podepíšete. Pokud již máte vyřízeno doporučení odkladu PŠD (školské porad.zařízení a odborný lékař), přiložte je k žádosti.

 

Možnosti doručení vyplněné a podepsané žádosti přijetí k povinné školní docházce či o odklad povinné školní docházky a zápisního lístku jsou:

– doručením do datové schránky školy – adresa je:  ranmmbc
– e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
 ( !!!nelze jen poslat prostý email !!!) – na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
– poštou doporučeným dopisem na adresu:  Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

                                                                                 Štáflova 2004

                                                                                 58002 Havlíčkův Brod

– osobním doručením žádosti v obálce do poštovní schránky školy – poštovní schránka se nachází  vpravo u hlavního vchodu do budovy

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Vzhledem k současné situaci žádáme rodiče, aby pro doručení dokumentů potřebných k zápisu využívali způsoby doručení, které nevyžadují osobní návštěvu školy. Děkujeme za pochopení.

Jestliže si zákonný zástupce dítěte nemůže z objektivních důvodů žádosti stáhnout, je možné telefonicky či mailem sdělit svou doručovací adresu a žádost mu bude doručena poštou. Zároveň zákonný zástupce může v krajním případě doručit i vyplněné žádosti na školu osobně, a to po předchozí telefonické domluvě.

Kontakty:  569 422 383,  569 420 868          Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  ,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

K  žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné připojit vyjádření školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře či klinického psychologa – pokud nebudete mít do 24. 4. 2020 k dispozici, je možné dodat nejpozději do zahájení školního roku 2020/2021.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Žádost o přijetí k povinné školní docházce či žádost o odklad povinné školní docházky bude po doručení ze strany školy zaevidována a žádosti bude přiděleno jedinečné registrační číslo, které Vám bude sděleno na Vámi uvedenou adresu (poštovní či e-mailovou) v žádosti o přijetí k povinné školní docházce či v žádosti o odklad školní docházky.

Při přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021 budou uplatněna kritéria pro přijetí dětí k povinné školní docházce – kritéria jsou uvedena zde 

Seznamy přijatých dětí k základnímu vzdělávání budou zveřejněny pod registračním číslem, a to na webových stránkách školy a na vývěsce u hlavního vchodu do školy dne 30. 4. 2020.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi a jejich zákonnými zástupci, na němž budou mít možnost seznámit se s prostředím školy, vzdělávacím programem a třídními učitelkami. Zde také zákonní zástupci obdrží zápisní lístek do školní družiny a další dokumenty.

Na případné telefonické dotazy ve věci zápisů dětí do tříd 1. ročníků Vám odpoví:

PaedDr. Veronika Prchalová, ředitelka školy – 569 420 868,   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ivana Čapková, hospodářka školy – 569 422 383,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Důležité dokumenty:

Kritéria ZŠ HAVLÍČKŮV BROD, ŠTÁFLOVA 2004 pro přijímání dětí do tříd 1. ročníku  pro školní rok 2020/2021

Školské obvody - vyhláška č.5/2019

Zápisový lístek

Žádost o odklad

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání