Nové: Informace pro rodiče - Pokyny pro pobyt žáků ve škole od 25. 5.

Žáci budou ve škole rozděleni do max. 15členných NEMĚNNÝCH skupin. Každé dítě bude sedět v samostatné lavici. Vzhledem k tomu, že nesmí docházet ke kumulaci dětí z různých skupin, bude mít hygienické přestávky každá skupina v jiném časovém rozmezí, stejně jako přestávku na oběd.  

Žáci si musí do školy přinést svačinu a dostatek pití (pitný režim nebude škola zajišťovat). Dále si žáci přinesou 2 roušky a sáček na jejich uložení (pokyn MZ).

Pedagogický pracovník, který bude mít děti v daném časovém rozmezí na starost, bude na žáky dohlížet, případně jim pomáhat při plnění úkolů, které dostanou zadané od svých učitelů – stejně jako při výuce na dálku.

V průběhu dne nebudou žáci přicházet do kontaktu s jinou skupinou. Po příchodu použijí žáci připravenou dezinfekci, kterou budou mít k dispozici i ve třídách a na toaletách. O všech důležitých bezpečnostních  pravidlech budou žáci poučeni při nástupu do školy.

Docházka do školy je dobrovolná, ovšem vaše volba je konečná a závazná. Pokud si zvolíte docházku do školy, z rozdělení do neměnných skupin vyplývá, že není možné dodatečné přihlašování.

Od 25. 5. 2020 bude vedena docházka přihlášených žáků, budeme tedy vyžadovat omlouvání nepřítomnosti, stejně jako při běžné docházce do školy.

Pokud jste si důkladně pročetli všechna pravidla týkající se výuky 1. stupně od 25. 5. 2020 a rozhodli jste se dát vaše dítě do školy, řiďte se následujícími pokyny:

Žádáme Vás o závazné vyjádření zájmu o docházku (nejpozději do 18. 5. 2020), které zašlete třídnímu učiteli. Po tomto datu nebude na přihlášku brán zřetel.

Vyplňte tabulku se závaznými odchody ze školy (z toho bude vycházet organizace výuky a délka provozu ZŠ) a případný zájem o oběd s odpolední činností. Opět zašlete třídnímu učiteli do 18. 5. 2020.

Vytisknete si, vyplníte, podepíšete čestné prohlášení s přihlédnutím k vymezeným rizikovým skupinám stanovených MZ. Toto prohlášení žák odevzdá první den při vstupu do školy, bez tohoto prohlášení nemůže být žák do školy vpuštěn. Podpisem též potvrzujete, že jste seznámeni s dodatkem ke školnímu řádu, který je uveřejněn na webových stránkách školy.

Dále apelujeme na Vaši občanskou odpovědnost. V případě, že se u Vás v rodině objeví nějaké virové onemocnění, omluvíte své dítě a pošlete ho do školy až po vyjasnění zdravotního problému v rodině.

Žádáme zákonné zástupce o důkladné seznámení s těmito pokyny – Dodatek ke školnímu řádu, Metodický pokyn MŠMT - Ochrana a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. V tomto metodickém pokynu najdete čestné prohlášení.

 

 

Důležité dokumenty:

Dodatek ke školnímu řádu

Metodický pokyn MŠMT

Čestné prohlášení